Information about Voice Codes

Use the power of your own voice to heal your life.

If you take your evolvement seriously, you can’t be without this program.

Voice code – sound therapy

Voice recording that generates a Voice Code

Use the power of your own voice to heal your life.

  • For clarity.
  • For self-healing.
  • Removes stress from your life.
  • Clears your mind program.
  • Works for your higher qualitative soul consciousness.

This 5-octave voice analysis creates a six-track bineural sound therapy program that effects your entire being, from the intellectual to the subconscious and unconscious. This voice analysis is not comparable to previous voice analyses that are based on one to two octaves, which only deal with the intellectual world of the mind (only treating the symptoms, not the cause). This six-track bineural sound therapy program gets to the root cause of all our problems.

Your voice is the portal in your body that gives you the power to heal and transform yourself! Use the power of your own voice to unleash your full potential.

When you become a health member (Quantum Harmonization or in combination with Quantum Awareness) we will give you a link to record your voice, so that you can download your voice code. 4 voice codes are included each year in these health memberships.

You will be asked to read a line of text a few times for about 30 seconds at a normal reading speed and with a normal conversational tone. Your voice is analyzed with over a billion bits of information from your subconscious mind. We will then send you a therapeutic program as an mp3 file. The file is quite big, and it will play for about 24 minutes. Listen to this preferably with headphones during relaxation every day.

The sounds from your voice are customized to bring out the widest spectrum of your voice. The important thing to remember is to be as relaxed as possible and speak in your “authentic voice”, i.e., the one you have when you are safe and relaxed with your loved ones. Then you get a deeper sound in your voice that gives a wider resonance with your subconscious.

When you have used your individual voice code for a while, you can update it. As blockages clear from your inner mind program, your voice gradually becomes clearer. Order a new voice code at regular intervals to ensure you have the best customized program for you, once a month or when you feel that the effect has subsided, but 4 voice codes are included in these health memberships (QH or QH/QA-together).

Questions and Answers

1. Can I get reactions of any kind?

Yes, positive reactions can be e.g., that you feel clearer and more alert, sleep better, feel more harmonious, balanced and more relaxed. You may also experience that fears and blockages subside over time – until they disappear completely or are neutralized. When old experiences, traumas etc. are cleared away, you can in some cases experience tension, stress, worries, discomfort of various kinds. If too tough for you, it may be good to take a break until it has subsided, but if you can handle it, the voice code will clear the situation, directly or over time. Everything is individual – listen within yourself to what feels best for you.

2. Is there anything I should know if I have had mental health problems?

Yes, then it can be good to start very carefully, use the voice code 2 to 3 times per week at the most, and check with yourself how you experience it all.

3. How is the physical condition affected?

E.g., old injuries or unhealed medical conditions, colds, flu, etc., body injuries, can temporarily make themselves recognized to be completely healed in the long run. This can come in rounds and can last until the body has healed itself completely.

4. How is the psychological and emotional affected?

The same healing process applies as in the answer to question 3.

More information on the reserarch of voice codes

Röstkoder – ljudterapi

Röstinspelning som genererar Röstkod

Använd kraften i din egen röst för att läka ditt liv

Om du tar din utveckling på allvar kan du inte vara utan detta program

  • För klarhet
  • För självläkning
  • Tar bort stress från ditt liv
  • Renar ditt sinnesprogram
  • Arbetar för ditt högre kvalitativa själsmedvetande

Denna röstanalys sker på 5 oktaver, och skapar ett sexspårigt bineuralt ljudterapiprogram, som omfattar hela vårt väsen, från det intellektuella till det undermedvetna och omedvetna. Denna röstanalys går inte att jämföra med tidigare röstanalyser som baseras på en till två oktaver, som endast rör den intellektuella sinnesvärlden (endast symptombehandling, kommer alltså inte åt orsaken). Detta sexspåriga bineurala ljudterapiprogram kommer åt orsaken till alla våra problem.

Din röst är portalen i din kropp som ger dig kraften att läka och transformera dig själv! Använd kraften i din egen röst för att frigöra din fulla potential.

När du blir hälsomedlem (Quantum Harmonization eller i kombination med Quantum Awareness) så kommer vi att ge dig en länk för att spela in din röst, så att du därefter kan ladda ner din röstkod. Fyra röstkoder per år ingår i ovan nämnda hälsomedlemskap.

Du kommer att få läsa in en textrad några gånger under ca 30 sekunders tid, i normal läshastighet och med normal samtalston. Din röst analyseras med över en miljard bitar av information från ditt undermedvetna. Vi skickar därefter ett terapeutiskt program som mp3-fil till dig, som är baserad på din egen röst. Filen är ganska stor och spellängden är ca 24 minuter. Lyssna på denna företrädesvis med hörlurar under avslappning varje dag.

Ljuden du läser in är anpassade för att få fram det bredaste spektret av din röst. Viktigt att tänka på är att vara så avslappnad som möjligt och tala in med din “äkta röst”, dvs., den du har när du är trygg och avslappnad med dina nära och kära. Då får du en djupare klang i din röst som ger en bredare resonans med ditt undermedvetna.

När du har använt din individuella röstkod ett tag skall du uppdatera den. När blockeringar försvinner från ditt inre sinnesprogram blir din röst klarare allteftersom, vilket är ett tecken på att du har renat dig. Beställ en ny röstkod med jämna mellanrum så du försäkras att ha det bästa anpassade programmet för dig, en gång i månaden eller när du känner att effekten har mattats av.

Frågor och Svar

1. Kan jag få reaktioner av något slag?

Ja, positiva reaktioner kan vara ex. att du känner dig klarare och mer alert, får bättre sömn, känner dig mer harmonisk, balanserad och mer avslappnad. Du kan även uppleva att rädslor och blockeringar mattas av över tid – tills de försvinner helt eller neutraliseras. När det rensas bort gamla upplevelser, trauman mm., så kan du i vissa fall uppleva anspänning, stress, oro, obehagskänslor av olika slag. Då kan det vara bra att göra uppehåll ett tag tills det har lagt sig. Sedan kan du börja varannan eller var tredje dag igen. Allt är individuellt – lyssna inom dig själv vad som känns bäst för dig.

2. Skall jag tänka på något om jag har haft psykiska besvär?

Ja, då kan det vara bra att börja väldigt försiktigt, max använda röstkoden 2 till 3 ggr per vecka, och stämma av med dig själv hur du upplever det hela.

3. Hur påverkas det fysiska tillståndet?

Ex. gamla skador eller oläkta sjukdomstillstånd, förkylning, influensa etc., kroppsskador, kan tillfälligt blomma upp för att läkas ut fullständigt på sikt. Detta kan komma i skov dvs., i omgångar. Detta kan pågå tills kroppen har läkt ut det fullständigt.

4. Hur påverkas det psykiska, emotionella?
Samma läkningsprocess gäller som i svaret till fråga 3.


Mer information om röstkoder

För att få ännu mer information om röstkoderna skall du beställa boken: Kvantljud Mirakel iCUB: 7 kvanthack som förändrar din hälsosituation och framgång: Av Helena Reilly, MA.

https://www.amazon.se/dp/B0CJBPLLFT