CelesteMetoden (CM) Agreement

CelesteMetoden (CM) Agreement

This is a legal agreement between you as a “Research Health Member” and the “AIC Association” – The International Academy for Global Human Culture (AIC).

The CelesteMetoden® Step 2 and 3 is a Research Program in the Life Sciences according to the CelesteMetoden®. As such, its role is to conduct research about helping people and animals to solve their inner problems to increase wellness and consciousness.

AIC Association is a private, nonprofit organization established in Sweden.

AIC is completely free from all forms of political and religious influences.

AIC has nothing to do with sectarianism or fundamentalism. Its research is based solely on Gnosticism (knowing) over blind faith, assumption, or conception.

To become a member of AIC Association (the CelesteMetoden® Step 2 and 3) it is required that you follow the terms and guidelines that are consistent with the AIC regulations and goals.

If you do not agree to the terms listed here, you cannot log in and become a member at the AIC Association (the CelesteMetoden® Step 2 and 3) and make yourself available to the Quantum Harmonization Research Program.

Through your membership application to the AIC Association (the CelesteMetoden® Step 2 and 3) you assure that you are at least 18 years old and that you do not suffer from any psychological (mental) illness. You assure that you do not use any form of narcotics or psychedelic drugs.

You also assure that you accept the ethical, moral terms of the AIC Association required by all its members.

AIC Association reserves the right to deny a membership application if it finds a reason suggesting the person in question does not comply with the rules and requirements put on every individual member.

AIC Association does not need to provide any valid reason to reject a membership application.
AIC Association may at any time expel a member if he/she slanders, is spreading rumors or in any other way harms the AIC aims and goals.

Information and Secrecy

The information on this web page behind login is intended for personal research health membership only and is not allowed to be spread to third parties without the consent of the AIC Association. Non-members, family-members, friends, acquaintances, mass media, government agencies or organizations are counted as outsiders and third parties.

But! You are allowed to inform about the program to every person that you might think would be interested in the program. The information you can make use of and spread is placed outside the login.

None of the information available on the CelsteMetoden website or blogs should be used for medical, legal, financial statements or purposes.

The information you receive as a result of your Quantum Login shall be regarded as confidential information even if not labelled as such.

You may not copy, exploit, sell, distribute or otherwise disclose confidential information to non-members.

You agree to that in case you break any of your obligations regarding confidential information – that your membership will immediately cease on the AIC Association.

AIC Association owns the right to protect its rights in court.

As AIC Association hopes to provide our members with accurate harmonization research test programs the AIC Association cannot promise any impossible results.

The information you receive at AIC Association is not intended to replace professional advices. The AIC Association has no cooperation with any medical or other governmental institution.

Any government educational institution, authority or organization has not approved the program you receive from the AIC Association.

Your use of this website, research helth membership harmonization program and any information, products and services that are provided directly or indirectly by the AIC Association, is at your own risk.

All materials on the AIC web site, texts, graphics, logos, trademarks, audio clips, video clips, links, digital downloads and trademarks that are owned, controlled or licensed by the AIC are protected by copyright and other non-material laws.

You also agree to the use of cookies from the AIC Association.

If your computer against all odds, in some way would be damaged by the fact that you browse the AIC Association (CelsteMetoden.com) page, the AIC disclaims all responsibility.

AIC Association reserves the right to modify this CelsteMetoden Agreement as it thinks best. If such a change occurs, the AIC Association will announce the update of this agreement here on this page.

The CelesteMetoden Agreement shall be interpreted according to the legislation of the country where the AIC Association (The International Academy for Global Human Culture (AIC) is registered.

After becoming a member and having complied to the member agreement to registered for a research membership and having paid the membership fee, you are bound to follow as a project member for one year. You can tell us at any time to reduce the strength of the health harmonization that harmonizes you, or let it cease completely. This can be done for as long as you wish or for the entire membership period, which runs for one year during the first period, or thereafter monthly.

After starting research membership for one year and after having paid the membership fee, you cannot claim any money back. The membership fee is used for the research that takes place under the auspices of the AIC Association (Association International for Global Human Culture, corporate identity number: 802469-6166).

A login will be created for you as a member at www.celestemetoden.com.

A membership is valid one year.

You can cancel the research health membership at any time if you want, but when the membership fee is paid, it goes to the research project, where the member participates. No membership fee is repaid.

//The AIC Team

CelesteMetoden (CM) avtal

Detta är ett juridiskt avtal mellan dig som “Research Health Member” och “AIC Association” – The International Academy for Global Human Culture (AIC).

CelesteMetoden® steg 2 och 3 är ett forskningsprogram inom biovetenskap enligt CelesteMetoden®. Som sådan är dess roll att bedriva forskning om att hjälpa människor och djur att lösa sina inre problem för att öka välbefinnande och medvetande.

AIC Association är en privat, ideell organisation etablerad i Sverige.

AIC är helt fri från alla former av politiska och religiösa influenser.

AIC har inget med sekterism eller fundamentalism att göra. Dess forskning är enbart baserad på gnosticism (vetande) framför blind tro, antagande eller föreställning.

För att bli medlem i AIC Association (CelesteMetoden® Steg 2 och 3) krävs att du följer de villkor och riktlinjer som överensstämmer med AIC:s regler och mål.

Om du inte godkänner villkoren som anges här kan du inte logga in och bli medlem i AIC Association (CelesteMetoden® steg 2 och 3) och göra dig tillgänglig för Quantum Harmonization Research Program.

Genom din medlemsansökan till AIC Association (CelesteMetoden® Steg 2 och 3) försäkrar du dig om att du är minst 18 år och att du inte lider av någon psykisk sjukdom. Du försäkrar att du inte använder någon form av narkotika eller psykedeliska droger.

Du försäkrar också att du accepterar de etiska, moraliska villkoren på AIC Association som krävs av alla dess medlemmar.

AIC Association förbehåller sig rätten att neka en medlemsansökan om den finner en anledning som tyder på att personen i fråga inte följer de regler och krav som ställs på varje enskild medlem.

AIC Association behöver inte uppge något giltigt skäl för att avslå en medlemsansökan.

AIC Association kan när som helst utesluta en medlem om han/hon förtalar, sprider rykten eller på annat sätt skadar AIC:s syften och mål.

Information och sekretess

Informationen på denna webbsida bakom inloggning är endast avsedd för personlig forskning hälsomedlemskap och får inte spridas till tredje part utan samtycke från AIC Association. Icke-medlemmar, familjemedlemmar, vänner, bekanta, massmedia, statliga myndigheter eller organisationer räknas som utomstående och tredje part.

Men! Det är tillåtet att informera om programmet till alla som du tror skulle vara intresserade av programmet. Informationen du kan använda och sprida finns utanför inloggningen.

Ingen informationen som finns tillgänglig på CelsteMetodens webbplats eller bloggar ska användas för medicinska, juridiska, finansiella rapporter eller ändamål.

Informationen du får bakom din Quantum Login ska betraktas som konfidentiell information även om den inte är märkt som sådan.

Du får inte kopiera, utnyttja, sälja, distribuera eller på annat sätt avslöja konfidentiell information till icke-medlemmar.

Du samtycker till att om du bryter mot någon av dina skyldigheter angående konfidentiell information – att ditt medlemskap omedelbart kommer att upphöra på AIC Association.

AIC Association äger rätten att skydda sina rättigheter i domstol.

Eftersom AIC Association hoppas kunna förse sina medlemmar med korrekta testprogram för harmoniseringsforskning, kan AIC Association inte lova några omöjliga resultat.

Informationen du får hos AIC Association är inte avsedd att ersätta professionella råd. AIC Association har inget samarbete med någon medicinsk eller annan statlig institution.

Någon statlig utbildningsinstitution, myndighet eller organisation har inte godkänt programmet du får från AIC Association.

Din användning av denna webbplats, forskning om harmonisering av medlemskap och all information, produkter och tjänster som tillhandahålls direkt eller indirekt av AIC Association sker på egen risk.

Allt material på AIC:s webbplats, texter, grafik, logotyper, varumärken, ljudklipp, videoklipp, länkar, digitala nedladdningar och varumärken som ägs, kontrolleras eller licensieras av AIC är skyddade av upphovsrätt och andra icke-materiella lagar.

Du samtycker också till användningen av cookies från AIC Association.

Om din dator mot alla odds, på något sätt skulle skadas av det faktum att du surfar på AIC Association (CelsteMetoden.Com) sida, frånsäger sig AIC allt ansvar.

AIC Association förbehåller sig rätten att modifiera detta CelsteMetoden-avtal som det tycker bäst. Om en sådan förändring inträffar kommer AIC Association att meddela uppdateringen av detta avtal här på denna sida.

CelesteMetoden-avtalet ska tolkas enligt lagstiftningen i det land där AIC Association (The International Academy for Global Human Culture (AIC) är registrerat).

Efter ingått avtal om att registrera dig för ett forskningsmedlemskap och har erlagt medlemsavgiften, är du bunden att följa som projektmedlem under ett år. Du kan när som helst meddela oss om att minska styrkan i den hälsoharmonisering som harmoniserar dig, eller låta den upphöra helt. Detta kan göras under så lång tid du önskar eller under hela medlemstiden, som löper på ett år under den första perioden, eller därefter månadsvis.

Efter påbörjat forskningsmedlemskap för ett år och efter erlagd medlemsavgift, kan du inte kräva några pengar tillbaka. Medlemsavgiften används till den forskning som sker i AIC Associations regi (Association International for Global Human Culture, org.nr: 802469-6166).

En inloggning kommer att skapas för dig som medlem på www.celestemetoden.com.

Ett medlemskap är giltigt ett år.

Man kan när som helst avbryta forskningshälsomedlemskapet om man skulle vilja det, men när medlemsavgiften är betald så går den till forskningsprojektet, där medlemmen deltar. Ingen medlemsavgift betalas tillbaka.

//AIC-teamet